Уведомление за въвеждане на нова такса в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на банката, считано от 01.06.2019 г. в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ АД се въвежда такса за съхранение на парични средства.

Таксата e приложима спрямо клиентите на банката (юридически лица и еднолични търговци), поддържащи обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева и евро, надвишаващи обявения в Тарифата размер, както следва:

  • Обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева  и евро на клиент до 2 000 000 .00 лева(включително) – без такса;
  • Обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева и евро на клиент над 2 000 000.00 лева –0.5% годишно;

Таксата е приложима към дневния баланс над 2 000 000.00 лева и  се начислява за дните на превишение на съответния обявен в Тарифата размер (на дневна база) и се удържа на месечна база до 10-то число на всеки календарен месец за изтеклия предходен календарен месец. Средствата по сметки в евро ще бъдат преизчислявани в лева на дневна база по фиксинг на БНБ за съответната ден.

Таксата не е приложима за сметки на бюджетни организации, ЧСИ, синдици, ESCROW, дарителски, набирателни, ликвидационни, акредитивни сметки и сметки, съхраняващи средства на трети страни, баланси, служещи за обезпечение по кредитни експозиции.

Екипът на ОББ