Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Ди

Уважаеми клиенти,

Съветът на директорите на УД “ОББ Асет Мениджмънт” АД оповестява, че считано от 04.04.2019 г. до 07.04.2019 г, включително, временноспира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”, ДФ „ОББ Платинум Облигации”, ДФ „ОББ Патримониум Земя”, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест”, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации”, ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, ДФ „ОББ Глобал Дивидент”, ДФ „ОББ Глобал Растеж” и ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд”.

Решението е взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, с цел извършване на техническото прехвърляне на регистрите на притежателите на дялове по подсметка на “Обединена българска банка” АД в Централен депозитар.

„Обединена Българска Банка“ АД е дистрибутор на фондовете на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, съгласно сключено Споразумение за дистрибуция от 05.12.2018г., като считано от тази дата, емитирането и обратното изкупуване на дялове се извършва чрез клоновете на банката с цел повишаване на ефективността и качеството на обслужване на инвеститорите.

Възобновяването на емитирането и обратното изкупуване на дялове на управляваните от УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД фондове ще се извърши на 08.04.2019 г.