Овърдрафт

Кредитен лимит за  оборотни средства с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка

Предимства

 • Директно усвояване от разплащателната сметка и погасяване с всяко постъпление по нея;
 • Възможност да ползвате определен лимит без обезпечение;
 • Намалени изисквания за обезпеченост при ползване на гаранционни инструменти;
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита:

 • Кредитен лимит  за покриване на текущите нужди.

Валута: BGN

Минимален размер: 10 000 лв.

Максимален размер:

 • до 100 000 лв. за необезпечен лимит/ до 500 000 лв. за обезпечен лимит.

Срок:

 • До 60 месеца, като на всеки 12 месеца се извършва преглед.

Обезпечение:

 • Необезпечен;
 • Гаранция по програма КОСМЕ*;
 • Движими активи;
 • Ипотека на недвижим имот;
 • Парични средства.

* Настоящата гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на Микро бизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на банката за Бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения