Револвираща кредитна линия

Краткосрочен кредит за финансиране на потребности от оборотни средства с определен лимит и срок и възможност за многократно усвояване и погасяване. Банката създава лимит, от който Вие може да захранвате разплащателната си сметка чрез служител в клона или чрез интернет банкиране.

Предимства

  • Гъвкава възможност за покриване на потребности от оборотни средства
  • Възможност за многократно удължаване на срока
  • Не се изисква погасяване на лимита преди удължаване на срока
  • Възможност да ползвате определен лимит без обезпечение
  • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги

Продуктови параметри

Цел на кредита: Краткосрочен кредит за текущи нужди с възможност за многократно усвояване и погасяване

Минимален размер: 2000 лв. за необезпечен лимит / 5000 лв. за обезпечен лимит
Валута: лева

Максимален размер: 40 000 лв. за необезпечен лимит/ 300 000 лв. за обезпечен лимит
Срок: 12 месеца с възможност за многократно удължаване на срока
 
Обезпечение:
  • ипотека върху недвижим имот;
  • залог върху машини, съоръжения, превозни средства;
  • блокирани парични средства по сметка в Банката;
  • без обезпечение.
Погасяване:
Веднъж месечно погасявате минимум 2% от общата сума на усвоената част от кредита
 
Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти
 
Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения