Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейността.

Предимства

 • обезпечава финансиране на инвестиции;
 • дълъг срок на кредита;
 • до 12 месеца гратисен период, през който заплащате само лихвата и таксите по кредита;
 • предварително одобрение, преди оценка на обезпечението;
 • атрактивни лихвени проценти, определени на база пазарни индекси;
 • получавате безплатна дебитна бизнес карта;
 • възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита:
 • закупуване на търговски имот, жилищен имот с търговска цел или земеделска земя, използвани за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови или употребявани превозни средства за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови машини или оборудване за осъществяване на основната стопанска дейност.
Валута: лева и евро

Минимален размер: 10 000 лв.
 
Максимален размер:
 • при покупка на недвижим имот – до 80% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови машини или оборудване – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови или употребявани превозни средства – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС) при нови превозни средства и до 60% при употребявани превозни средства, мах. 300 000 лв./равностойност в евро.

Размерът на финансиране може да бъде увеличен при предоставено допълнително обезпечение.

Срок:
 • при покупка на недвижим имот – до 15 години;
 • при покупка на нови машини, оборудване или нови превозни средства – до 5 години;
 • при покупка на употребявани превозни средства – до 3 години. Експлоатационният срок на превозното средство трябва да е по-голям или равен на срока на кредита + 2 години.

Погасяване: Равни месечни вноски по главница.

Обезпечение:
 • ипотека върху жилищен имот;
 • ипотека върху търговски имот;
 • ипотека на земеделска земя;
 • залог върху движими активи – ново оборудване или машини или нови/употребявани превозни средства;
 • блокирани парични средства по сметка в Банката.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения