Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейност.

Предимства

 • Обезпечава финансиране на инвестиции;
 • Дълъг срок на кредита;
 • До 12 месеца гратисен период, през който заплащате само лихвата и таксите по кредита;
 • Предварително одобрение, преди оценка на обезпечението;
 • Намалени изисквания за обезпеченост при ползване на гаранционни инструменти;
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита:
 • Закупуване и/или ремонт на недвижим имот;
 • Закупуване на машини, оборудване и транспортни средства.
Валута: Лева

Минимален размер: 15 000 лв.
 
Максимален размер:
 • При закупуване и ремонт на недвижим имот – до 500 000 лв.;
 • При закупуване на машини, оборудване, транспортни средства – до 300 000 лв. 

Срок:

 • При закупуване на недвижим имот, строителство, ремонт – до 180 месеца;
 • При закупуване на машини, оборудване, превозни средства – до 60 месеца;
 • Гратисен период, съобразен с Вашия инвестиционен проект.

Погасяване: Равни месечни вноски по главница.

Обезпечение:
 • Ипотека върху недвижим имот;
 • Залог на машини, съоръжения и други движими активи (в т.ч. и възможност за ползване на Европейски гаранционни инструменти).

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения