Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейност.

Предимства

 • обезпечава финансиране на инвестиции;
 • дълъг срок на кредита;
 • до 12 месеца гратисен период, през който заплащате само лихвата и таксите по кредита;
 • предварително одобрение, преди оценка на обезпечението;
 • атрактивни лихвени проценти, определени на база пазарни индекси;
 • възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

Продуктови параметри

Цел на кредита:
 • за покупка на недвижим имот - търговски имот, индустриален имот, жилищен имот с търговска цел, земеделска земя, УПИ, използвани за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови или употребявани превозни средства за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • закупуване на нови или употребявани машини, оборудване за осъществяване на основната стопанска дейност;
 • за реконструкция и ремонт.
Валута: лева и евро

Минимален размер: 10 000 лв.
 
Максимален размер:
 • при покупка на недвижим имот – до 80% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови машини или оборудване – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на употребявани машини или оборудване - до 50% от стойността на инвестицията (без ДДС), мах. 60 000 лв./равностойност в евро;
 • при покупка на нови или употребявани превозни средства – до 70% от стойността на инвестицията (без ДДС) при нови превозни средства и до 60% при употребявани превозни средства, мах. 300 000 лв./равностойност в евро;
 • при реконтструкция и ремонт - до 80% от количествено-стойностната сметка за реконструкция/ремонт (без ДДС), мах. 500 000 лв./равностойност в евро. 

Размерът на финансиране може да бъде увеличен при предоставено допълнително обезпечение.

Срок:
 • при покупка на недвижим имот – до 15 години;
 • при покупка на нови машини, оборудване, превозни средства – до 5 години;
 • при покупка на употребявани машини, оборудване, превозни средства – до 3 години. Експлоатационният срок на превозното средство трябва да е по-голям или равен на срока на кредита + 2 години;
 • при реконструкция и ремонт - до 15 години.

Погасяване: Равни месечни вноски по главница.

Обезпечение:
 • ипотека върху недвижим имот;
 • залог върху движими активи – нови/употребявани машини, оборудване, превозни средства;
 • блокирани парични средства по сметка в Банката.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения