ДДС кредитна линия

ДДС кредит, свързан с инвестиционен проект

Продуктови параметри

Цел на кредита:

  • Финансиране на ДДС, свързан с инвестиционен проект.

Валута:

  • BGN

Минимален размер: 15 000 лв.

Максимален размер:

  • до 20% от стойността на инвестиционния проект, финансиран от ОББ, максимум 100 000 лв.

Срок:

  • 12 месеца.  

Обезпечение:

  • Залог на вземания по сметката, по която ще се възстанови ДДС;
  • Гаранция по програма КОСМЕ*;
  • Друго приемливо обезпечение.

* Настоящата гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от Обединена българска банка АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на Микро бизнес клиенти.

Тарифа: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

 

 

 

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения