Кредитиране

Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейността. Научете повече

ПОС Овърдрафт

Краткосрочен кредит за оборотни средства без обезпечение с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка, предназначен за търговци, които ползват ПОС терминал. Научете повече

Револвираща кредитна линия

Краткосрочен кредит за финансиране на потребности от оборотни средства с определен лимит и срок и възможност за многократно усвояване и погасяване. Банката създава лимит, от който Вие може да захранвате разплащателната си сметка чрез служител в клона или чрез интернет банкиране. Научете повече

Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница. Научете повече