Кредитиране

ПОС Овърдрафт

Краткосрочен кредит за оборотни средства без обезпечение с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка, предназначен за търговци, които ползват ПОС терминал. Научете повече

Револвираща кредитна линия

Краткосрочен кредит за финансиране на потребности от оборотни средства с определен лимит и срок и възможност за многократно усвояване и погасяване. Банката създава лимит, от който Вие може да захранвате разплащателната си сметка чрез служител в клона или чрез интернет банкиране. Научете повече

Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница. Научете повече

Инвестиционен кредит

Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейността. Научете повече