Пазари и инвестиционно банкиране


Дългови пазари
Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации.

Деривати и други финансови инструменти
Дирекция „Пазари и инвестиционно банкиране“ на Обединена българска банка извършва и предлага на своите клиенти сключване на: валутен суап, валутен форуърд, други дериватни и структурни продукти.

Платформа за валутна търговия
ОББ предлага на своите клиенти платформа за валутна търговия, която Ви дава достъп до валутния пазар в реално време и сключване на сделки по електронен път.

FX спот търговия
Дирекция „Пазари и инвестиционно банкиране“ на Обединена българска банка предлага на своите клиенти преференциален валутен курс за сделки с левова равностойност над 10 000 BGN.

Брокерски услуги
Търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София АД, възможност за on-line търговия посредством платформата за интернет търговия U-Broker и посредничество при търговия с акции и облигации на дружества на извънборсов пазар (ОТC).

U-Broker
Електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса – София АД.