Срочен депозит 3х3*

Предимства

 • Атрактивна доходност в условия на намаляващи лихви
 • Сигурен, гарантиран и нарастващ доход за срок от 9 месеца
 • Изплащане на дължимата лихва на 3-месечни междинни периоди
 • Изплатената лихва за приключили лихвоносни периоди не се губи от депозанта при предсрочно прекратяване на депозита.
 • Автоматично подновяване на депозита без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата.

Депозитът е предназначен за клиентите, които:

 • целят да увеличат своите спестявания в средносрочен период;
 • нямат категорична яснота относно крайната падежна дата в рамките на 3, 6 или 9 месеца;
 • търсят нарастваща доходност.
 • Договорената годишна лихва е нарастваща за всеки следващ 3-месечен период.
 • Растяща доходност при продължаване на депозита в резултат на нарастващата лихва за всеки следващ подновен срок;
 • Възможност за прекратяване на Договора във всеки един момент от срока му и получаване на договорената лихва за всички приключили 3-месечни периоди преди датата на прекратяването;
 • Превеждане на начислената лихва към разплащателна сметка;
 • В края на договорения срок, депозитът се подновява служебно от страна на Банката за нов 9-месечен срок и при актуалните към този момент лихвени скали за продукта без да е необходимо посещение от страна на Депозанта в клон/офис на Банката.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Условия

Вид валута:

• лева (BGN)
• евро (EUR)
• щатски долари (USD)

Минимална сума:

• 5 000 BGN
• 2 500 EUR
• 3 500 USD

Срок на депозиране:

• 9 месеца , който включва 3 последователни лихвени периода – всеки един с продължителност 3 месеца

Олихвяване:

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита и определен в зависимост от прага на депозираните средства.
Дължимата лихва се изплаща в края на всеки 3-месечен лихвен период по открита в банката разплащателна сметка на името на депозанта.
Изплатената лихва за приключили лихвоносни периоди не се губи от депозанта при предсрочно прекратяване на депозита.

Довнасяне/теглене на суми:

Не се допуска довнасяне на суми по депозита.

Частично теглене не се допуска в срока на договора. При нарушаване, в т.ч. и пълно изтегляне на средствата от депозитната сметка на дата, различна от падежната, договорът за депозит се прекратява.

При предсрочно разпореждане с депозираната сума от страна на титуляра, депозитът се прекратява. В този случай банката олихвява сумата на депозита за дните на реалното й престояване по сметката в този незавършен период с нисък лихвен процент на годишна база съгласно таблицата по-горе, независимо от вида на валутата.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Характеристики

 • Без такса за откриване
 • Без такса за поддръжка
 • Без такса за закриване

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения