Депозит Екстра*

Предимства

Нуждаете се от 12 месечен депозит, съчетан с възможност за частично теглене на депозираните средства без прекратяване на сключения договор.

Стремите се да оптимизирате управлението на собствените авоари, като ги обединявате с цел постигане на по-висок лихвен доход.
 
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход, като запазите свободата си.

 • Възможност за частично теглене на суми до определени минимални прагове в целия срок на договора при запазване на договорената лихва в пълен размер;
 • Възможност за увеличаване на доходността през следващ период чрез капитализиране на начислената лихва към депозираните средства;
 • Автоматично подновяване без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Условия

Вид валута:

 • лева (BGN)
 • евро (EUR)
 • щатски долари (USD)

Минимална сума:

 • 5 000 BGN
 • 2 500 EUR
 • 3 500 USD

Срок на депозиране:

 • 12 месеца


Олихвяване:

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита и определен в зависимост от прага на депозираните средства.

Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок, при база 360/360 дни. Лихвата се начислява и изплаща в края на договорения срок, като се капитализира към депозитната сметка на името на титуляра на депозита.

Довнасяне/теглене  на суми:
Не се допуска довнасяне на суми по депозита.

Частично теглене се допуска за целия срок на договора до размера на сумата на съответния минимален праг.

При теглене на суми, надхвърлящи съответните минимално изискуеми прагове, се нарушават договорните условия и договорът за депозит се прекратява предсрочно. При нарушаване, в т.ч. и пълно изтегляне на средствата от депозитната сметка на дата, различна от падежната, договорът за депозит се прекратява предсрочно като депозираната сума се олихвява с по-нисък годишен лихвен процент за дните на реалното им престояване по депозитната сметка.

При липса на разпоредителни действия със средствата по депозита на падежната дата действието на договора се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначално договорения и при действащите лихвени условия по продукта към момента на подновяване.
При разпореждане със суми от депозита депозантът заплаща предвидените такси и комисиони, съгласно Тарифата.

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Характеристики

 • Без такса за откриване
 • Без такса за поддръжка
 • Без такса за закриване

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения