Срочен депозит 3х3

Предимства

 • Сигурен, гарантиран и нарастващ доход за срок от 9 месеца
 • Изплащане на дължимата лихва на 3-месечни междинни периоди
 • Изплатената лихва за приключили лихвоносни периоди не се губи от депозанта при предсрочно прекратяване на депозита.
 • Автоматично подновяване на депозита без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата.

Депозитът е предназначен за клиентите, които:

 • Целят да увеличат своите спестявания в средносрочен период;
 • Търсят нарастваща доходност.
 • Договорената годишна лихва е нарастваща за всеки следващ 3-месечен период.
 • Възможност за прекратяване на Договора във всеки един момент от срока му и получаване на договорената лихва за всеки приключил 3-месечен период преди датата на прекратяването;
 • Превеждане на начислената лихва към разплащателна сметка;
 • В края на договорения срок, депозитът се подновява автоматично за нов 9-месечен срок, при актуалните към датата на подновяване лихвени условия за продукта, без да е необходимо посещение от страна на Депозанта в клон на Банката.

 

Условия

Срочност: фиксирана - 9 месеца, които включват 3 последователни лихвени периода – всеки един с продължителност 3 месеца

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума за откриване: 5 000 BGN /2 500 EUR / 3 500 USD

 

Довнасяне/теглене на суми: Не се допуска. Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.

При предсрочно прекратяване на депозита изплатената лихва за приключили лихвоносни периоди не се губи от депозанта.

 

Необходими документи за откриване на депозита: Документ за самоличност

Характеристики

 • Без такса за откриване
 • Без такса за поддръжка
 • Без такса за закриване

Олихвяване:

Условия на олихвяване може да намерите в Тарифа за лихвените условия за сметки на физически лица на Обединена българска банка.

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита и определен в зависимост от прага на депозираните средства. Максималната сума за откриване е 500 000 BGN / 250 000 EUR/USD.
Дължимата лихва се изплаща в края на всеки 3-месечен лихвен период по открита в банката разплащателна сметка на името на депозанта.
Изплатената лихва за приключили лихвоносни периоди не се губи от депозанта при предсрочно прекратяване на депозита.

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения