ОББ Премиум Акции

Кратко описание

ДФ “ОББ Премиум Акции” е фонд с фокус предимно в акции на български компании, търгувани на Българска фондова борса, които имат висок потенциал за растеж, но и имат изменения в цените си в краткосречен план.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

ДФ “ОББ Премиум Акции” е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на фонда.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:Акции на Българска Фондова Борса
Старт на публично предлагане:30.01.2006
Минимална инвестиция:100 лв.
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитираненяма
Такса обратно изкупуване преди 18 месеца0.40% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 18 месецаняма
Разход за управление2.90%

„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Премиум Акции”. Това са офисът на Управляващото дружество (само в предвидените в проспекта случаи) и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Инвестиционни цели

Средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” се инвестират предимно в акции, приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и демонстрират висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност.

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и за предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, Управляващото дружество инвестира средствата на ДФ “ОББ Премиум Акции” и в акции, емитирани от чуждестранни емитенти, както и в дългови книжа, издадени от държави, общини и корпоративни български и чуждестранни емитенти.

Книжата с фиксирана доходност и депозитите в структурата на портфейла се използват предимно за диверсификация на риска, както и за реализиране на текуща доходност в моменти на неблагоприятна пазарна ситуация за дяловите книжа (акции на публични дружества и дялове на договорни фондове).

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ “ОББ Премиум Акции” срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ “ОББ Премиум Акции” и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения