ОББ Платинум Облигации

Кратко описание

ДФ "ОББ Платинум Облигации" е консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар в България.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 2 години.

Тип фонд:Консервативен договорен фонд
Инвестиционен фокус:Дългови цени книжа и инструменти на паричния пазар
Старт на публично предлагане:30.01.2006
Минимална инвестиция:100 лв.
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитираненяма
Такса обратно изкупуване преди 5 месеца0.50% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 5 месецаняма
Разход за управление0.50%

Основна цел на ДФ "ОББ Платинум Облигации" е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на риск.

В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Платинум Облигации”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Инвестиционни цели

За постигане на целите на ДФ "ОББ Платинум Облигации", Управляващото дружество следва консервативна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния му портфейл от ценни книжа и парични средства.

Средствата на ДФ "ОББ Платинум Облигации" се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и инструменти на паричния пазар (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен – в акции, приети за търговия на регулиран пазар, акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества и дялове на договорни фондове, с цел диверсификация на активите в портфейла.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, "ОББ Асет Мениджмънт" АД може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Платинум Облигации" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Платинум Облигации" и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения