ОББ Патримониум Земя

Кратко описание

ДФ "ОББ Патримониум Земя" е единствен по рода си фонд насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Съществено предимство на фонда: инвестицията в земя е едно от най-стабилните вложения с дългосрочен характер и изключително добри перспективи.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:Акции и облигации на АДСИЦ в страната и в чужбина, инвестиращи предимно в земеделска земя, офисни и логистични площи;
акции на емитенти от аграрния сектор;
дружества от хранително-вкусовата промишленост
Старт на публично предлагане:30.01.2009
Минимална инвестиция:100 лв.
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

Такси на инвеститора
Такса емитираненяма
     Такса обратно изкупуване преди 18 месеца     0.25% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 18 месецаняма
Разход за управление2.90%

ДФ "ОББ Патримоним Земя" е подходящ за инвеститори, които търсят по-високи печалби, но са склонни да поемат и риска от неблагорпиятни промени в цената на един дял, предвид инвестицията във високорискови активи.

Инвестиционни цели

ДФ "ОББ Патримониум Земя" следва умерено агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл.

Средствата на фонда се инвестират предимно в акции на емитенти от Аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, както и в АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, които имат висок потенциал за растеж.

АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, както и акции на в

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и с оглед предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, активите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" се инвестират и в дългови ценни книжа, издадени от компании в преимуществените сектори на инвестиране.

Доходността, реализирана от управлението на активите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" , се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на ДФ "ОББ Патримониум Земя", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови и дивидентни печалби. За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност "ОББ Асет Мениджмънт "АД може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Патримониум Земя" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на целите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" и при управлението на риска "ОББ Асет Мениджмънт "АД може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати не нарушаващи основната инвестиционна насоченост на ДФ "ОББ Патримониум Земя"

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения