ОББ Глобал Растеж

Кратко описание

ДФ "ОББ Глобал Растеж" инвестира предимно в акции на водещи и динамично развиващи се компании, които реинвестират печалбите си в нови проекти. Очакванията за представяне и най-вече потенциал за растеж на тези компании е да надвишават средните стойности на пазарите.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, чиито приходи и печалби се очаква да растат с темпове над средните за пазара, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:Дялови ценни книжа на компании, които избират да реинвестират печалбите си в разширяване на бизнеса, придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Не изплащат дивиденти или изплащат ниски такива.
Старт на публично предлагане:11.04.2016
Минимална инвестиция:100 лева
Валута:Български лев (BGN
Банка депозитар:Юробанк България АД

 

Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв1.50%
     Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв     1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лвняма
Такса за обратно изкупуваненяма
Разход за управление2.50%

ДФ "ОББ Глобал Растеж" е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Растеж”.

Инвестиционни цели

Състав и структура на активите при управление на инвестиционния портфейл на ДФ “ОББ Глобал Растеж"

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Растеж" и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Растеж" срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Растеж" е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен на приходи от дивиденти и лихви при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Растеж" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ „ОББ Глобал Растеж“.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Растеж“, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ „ОББ Глобал Растеж“, и в по-малка степен от получени дивиденти и лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Растеж“ ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, чийто приходи и печалби се очаква да ръстът с темпове над средните за пазара, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения