ОББ Глобал Дивидент

Кратко описание

ДФ "ОББ Глобал Дивидент" инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които регулярно изплащат дивидент на своите акционери, както и възможност за реализиране на капиталови печалби.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:Дялови ценни книжа на компании, които са с висок потенциал за реализиране на приходи от дивиденти, със стабилно развити бизнеси и с добър фундамент, допуснати до или търгувани на регулираните пазари.
Старт на публично предлагане:11.04.2016
Минимална инвестиция:100 лева
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:Юробанк България АД
Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв1.50%
Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лвняма
Такса за обратно изкупуваненяма
Разход за управление2.50%

2.50% ДФ "ОББ Глобал Дивидент " е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Дивидент”.

Инвестиционни цели

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Дивидент“ ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Дивидент“, се формира от приходи от получени дивиденти, от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ “ОББ Глобал Дивидент“, и в по-малка степен – от лихви от дългови ценнни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за реализиране на приходи от дивиденти и растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на приходи от дивиденти, капиталови печалби и лихви при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ "ОББ Глобал Дивидент".

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения