ОББ Глобал Детски Фонд

Кратко описание

ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е първият по рода си фонд инвестиращ предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги свързани с отглеждането и грижата за децата.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:Дялови ценни книжа на компании, чиято дейност обхваща производството на продукти и услуги, които са свързани с отглеждането и грижата за децата.
Старт на публично предлагане:31.03.2016
Минимална инвестиция:100 лева
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:Юробанк България АД
Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв1.50%
Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лвняма
Такса за обратно изкупуваненяма
Разход за управление2.50%

ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Детски Фонд”.

Инвестиционни цели

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“ ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ " ОББ Глобал Детски Фонд ", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови финансови инструменти, от банкови депозити и др. Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби, както и реализиране на приходи от дивиденти.

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е в дългосрочна да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на предимно капиталови печалби и приходи от дивиденти и в по-малка степен на лихви, при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд"

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения