ОББ Балансиран Фонд

Кратко описание

Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.

В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.

Тип фонд:Балансиран договорен фонд
Инвестиционен фокус:

Акции и облигации на
Българската Фондова Борса

Старт на публично предлагане:31.01.2005
Минимална инвестиция:100 лева
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитираненяма
Такса обратно изкупуване преди 12 месеца0.40% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 12 месецаняма
Разход за управление2.25%

Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД е осигурило мрежа от офиси (гишета), където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са офисът на Управляващото дружество и клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Инвестиционни цели

За постигане на основната цел на ДФ „ОББ Балансиран Фонд” се прилага активен подход при управление на портфейла от ценни книжа и подходяща методика за управление на риска, като се съблюдава следната стратегия:

Търси се баланс между инструментите с фиксиран доход и дяловите ценни книжа, което предполага по-малка изменчивост на цените и доходността на портфейла;

Инвестициите в акции прибавят променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност;

Чрез разпределение на активите (Asset Allocation) и регулярно балансиране на портфейла, се постига диверсификация и се комбинират преимуществата на всички ценни книжа, предлагани на пазара;

Максимизиране на възвръщаемостта и реализиране на ползи от относителното движение в стойностите на различните видове финансови активи и различните регионални капиталови пазари;

Управление на средствата чрез гъвкава политика за минимизиране на риска и ограничаване и предпазване от евентуални загуби (hedging).

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, получени дивиденти и лихви по дългови ценни книжа, банкови депозити и др.

ДФ „ОББ Балансиран Фонд” може да осъществява срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения