Депозит „На разположение“

Вашите средства са винаги „На разпоположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Предимства

  • Получавате лихва всеки месец
  • Гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.
  • Без такси за откриване, теглене на падеж и поддържане на сметка

ОББ дава възможност за онлайн откриване на депозита на https://ebb.ubb.bg.

Условия

Срочност: фиксирана: 6 или 12 месеца
Валута: BGN, EUR, USD
Минимална сума за откриване: 3000 BGN /1500 EUR / 1500 USD
  • Без автоматично подновяване на депозита.
  • Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
  • Предсрочно прекратяване: Допуска се по всяко време. 
  • При предсрочно прекратяване до 3-тия месец от откриването на депозита, Банката не дължи лихва.
  • При предсрочно прекратяване след 3-тия месец от откриването на депозита, Банката изплаща дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период; 

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Характеристики

Лихвени условия:

Открит в клон на ОББ

Срок6 месеца12 месеца
BGN0.05%0.07%
EUR0.05%0.07%
USD0.05%0.08%
 
Открит през Е-банкиране на ОББ
Срок6 месеца12 месеца
 BGN 0.07% 0.10%
 EUR 0.07% 0.10%
 USD 0.06% 0.10%
 
Лихвата се начислява ежедневно в размер, съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти и се изплаща ежемесечно от датата на откриване на депозита.
 
Посочените лихвени условия са валидни за новооткрити депозити без автоматично подновяване. Максималната сума за откриване е 500 000 BGN / 250 000 EUR/USD

За съществуващите депозити „На разположение“ с автоматично подновяване, открити преди 24 февруари 2014 г., са валидни лихвените условия, публикувани в раздел VI на Тарифата за лихвени условия по сметки на индивидуални клиенти в ОББ АД.

 
Натрупаната лихва може:
  • да бъде преведена по стандартна разплащателна сметка;
  • да бъде изтеглена в брой.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Онлайн депозити и сметки

Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“, сметка „Активност“, Отворен спестовен влог или стандартна разплащателна сметка през електронното банкиране на ОББ.

Обратно към всички предложения