Депозит Екстра

Предимства

Нуждаете се от 12 месечен депозит, съчетан с възможност за частично теглене на депозираните средства без прекратяване на сключения договор.

Стремите се да оптимизирате управлението на собствените авоари, като ги обединявате с цел постигане на по-висок лихвен доход.
 
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход, като запазите свободата си.

  • Възможност за частично теглене на суми до определени минимални прагове в целия срок на договора при запазване на договорената лихва в пълен размер;
    • Възможност за увеличаване на доходността през следващ период, за нов срок, чрез капитализиране на начислената лихва към депозираните средства;
  • Автоматично подновяване без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата.

 

 

Условия

Срочност: фиксирана: 12 месеца

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума за откриване: 5 000 BGN /2 500 EUR / 3 500 USD


Довнасяне на суми: Не се допуска довнасяне на суми по депозита. Довнасяне на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.

Теглене на суми: Частично теглене се допуска за целия срок на договора до размера на сумата на съответния минимален лихвен диапазон. При теглене на суми, надхвърлящи съответния минимален лихвен диапазон, се нарушават договорните условия и договорът за депозит се прекратява предсрочно. При нарушаване, в т.ч. и пълно изтегляне на средствата от депозита на дата, различна от падежната, договорът за депозит се прекратява предсрочно.

При липса на разпоредителни действия със средствата по депозита на падежната дата действието на договора се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначално договорения и при действащите лихвени условия по продукта към момента на подновяване.
При разпореждане със суми от депозита депозантът заплаща предвидените такси и комисиони, съгласно Тарифата.

 

Необходими документи за откриване на депозита: Документ за самоличност

Характеристики

  • Без такса за откриване
  • Без такса за поддръжка
  • Без такса за закриване

Олихвяване:

Условия на олихвяване може да намерите в Тарифа за лихвените условия за сметки на физически лица на Обединена българска банка.

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита и определен в зависимост от прага на депозираните средства. Максималната сума за откриване е 500 000 BGN / 250 000 EUR/USD.

Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок. Лихвата се начислява и изплаща в края на договорения срок.

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения