Застраховка „Безработица“ за получатели на потребителски и ипотечни кредити*

Застраховката гарантира сигурност в случай на загуба на работа, т.е. при настъпване на риска „безработица“.

Обект на застраховане

  • Пълнолетни физически лица, които ползват потребителски кредит;
  • Към датата на начало на застрахователното покритие са  били постоянно наети най-малко три месеца и не се намират в процедура по прекратяване на трудово/служебно правоотношение;
  • Не са сезонни работници;
  • Не са самонаети лица;
  • Не са пенсионери, независимо от причините за пенсионирането;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователно покритие

  • При настъпване на застрахователно събитие "безработица", се покриват месечни вноски по кредита на клиента;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователна сума

  • до 6 /шест/ месечни вноски съгласно договора за кредит

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Срок на застраховката

  • Павен на срока на договора за кредит

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователна премия

  • Платима ежемесечно

Плащане на застрахователната премия:

  • автоматично от сметка на клиента

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения