Инвестиционно банкиране


Брокерски услуги
Търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София АД, възможност за on-line търговия посредством платформата за интернет търговия U-Broker и посредничество при търговия с акции и облигации на дружества на извънборсов пазар (ОТC).

U-Broker
Електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса – София АД.