Потребителски кредит „Златна възраст“

Продуктови параметри

Валута: Лева

Минимален размер:   500 лева

Максимален размер: 10 000 лева

Минимален срок за издължаване: 1 година (12 месеца)

Максимален срок за издължаване: до 7 години (84 месеца)

Необходимо е кредитополучателят  по кредит "Златна възраст" да сключи и поддържа за своя сметка застраховка Живот за целия срок на действие на договора за кредит, като застраховката се прави в застрахователна компания и при условия, съгласувани с Банката. Банката предлага на Кредитополучателя да сключи застраховка „Живот” за своя сметка и в полза на Банката в застрахователна компания, партньор на ОББ АД

Усвояване:
Еднократно чрез заверяване на сумата по разплащателната сметка с издадена банкова карта, с титуляр кредитополучателя, след подписване на Договора за кредит от страните по него и изпълнение на следните условия:

  • учредяване на договореното/ ите обезпечение/я;
  • заплащане на дължимите такси и комисиони.

Погасяване:
Кредитът се погасява на равни по сума ежемесечни анюитетни погасителни вноски, включващи главница и лихва, на определено число от месеца, посочено в погасителен план, неразделна част от договора за кредит. Броят на вноските съответства на броя на месеците в срока на погасяване на кредита.

 

Лихви и такси

Лихви

Лихвен процент (на годишна база):
 6.8% променлив лихвен процент

Представителен пример:

Размер на кредитаСрок на кредита
(в месеци)
Лихвен процентМесечна погасителна вноскаОбща дължима сума в края на срока на кредита
ГПР*
5 000 лева606.8%98.53 лева6 382.09 лева10.63%
  • При калкулиране на ГПР е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, а лихвата и другите разходи вкл. месечна премия по сключена рискова застраховка „Живот”, са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок.
  • Калкулирана е такса за кредитна оценка 50 лева, месечна такса за обслужване на сметка "Привилегия" 0.90 лева, месечна премия по застраховка "Живот" 6.10 лева.

Такси и Комисиони:

  • Такса за кандидатстване – без такса
  • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица
  • Месечна премия по сключена рискова застраховка „Живот” – 0.122% върху остатъка по кредита към датата на сключване на застрахователния сертификат.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения