Многоцелеви ипотечен кредит

С многоцелевия ипотечен кредит от Обединена българска банка можете да разполагате със средства за покриване на финансови нужди от всякакъв вид при атрактивни лихвени условия.

 

Предимства

 

 • Променлива лихва  3.45%  (РЛП 0.2% + фиксирана надбавка 3.25%) в лева и евро
 • Без такса за кандидатстване
 • Такса за кредитна оценка - 200 лв.
 • Максимален размер на кредита: 60 000 евро / 120 000 лева
 • Предварително одобрение до 1 ден
 • Срок на изплащане: до 20 години
 • Бонус кредитна карта

И още:
За да кандидатствате за предварително одобрение и да Ви съдействаме в останалите стъпки за получаване на ипотечен кредит, заповядайте в клоновете на ОББ с лична карта и документ за доход.

ГПР в BGN: 3.70% при кредит от 50 000 лева за срок от 20 г.;240 месечни вноски по кредита в размер на 288.70 лева; обща дължима сума: 70 279,25 лева. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка не е включен в ГПР. 

ГПР в EUR: 3.70% при кредит от 25 000 евро за срок от 20г.; 240 месечни вноски по кредита в размер на 144,35 евро; обща дължима сума: 35 151,25 евро. Необходимо е сключването на застраховка "Имот". Разходът за застаховката не е включен в ГПР.

Продуктови параметри

 
Обезпечение: Ипотека върху жилищен имот
 
Стандартни условия: 
Такси:
 • такса предсрочно погасяване – 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита;
 • такса оценка на имота – 130 лв. (за апартамент);
 • такса за кандидатстване -  без такса;
 • такса за кредитна оценка - 200 лв;
 • такса по сметка, обслужваща кредита – 2.50 лв. на месец;
 • такса за заличаване на ипотеката – 60 лева.

 

ГПР: 3.70% при кредит от 50 000 лева (EUR 25 000) за срок от 20 г.; и 3.45% променлива лихва; 240 месечни вноски по кредита в размер на 288.70 лева (EUR 144.35); обща дължима сума: 70 279.25 лева (EUR 35 151.25). Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка не е включен в ГПР. 

 

Описание на методиката за определяне на Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица, можете да откриете тук.

 
Застраховка: Обединена българска банка Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“ с комплексно покритие „Имущество и Живот“, повече информация за която ще намерите тук.
 
Пълна информация за продукта както и за възможността да рефинансирате ипотечен кредит отпуснат от друга банка при гореописаните условия, можете да получите във всеки клон на ОББ и на тел: 0700 117 17 или *7171.

Необходими документи за кандидатстване

Основни документи необходими при кандидатстване за ипотечен кредит:

 Вид документИзточник
За получаване на предварително одобрение    Молба-декларация за ипотечен кредитОбединена българска банка
Копие от личната карта на кредитоискател / съдлъжник---------
Справка-декларацияза размер на доходите и срок на трудовия договор на кредитоискателя и съпруга/таИздава се от работодателя по образец на Банката
В зависимост от източника на доходите: Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица, граждански договор и хонорарни листа, договор за наем и др----------
За удостоверяване на семейно положение и наличие / липса на задължения Удостоверение за семейно положениеот служба ЕСГРАОН на общината по постоянен адрес (постоянно местожителство)
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПКот териториалното поделение на Националната агенция по приходите по постоянен адрес
Документи за имота, обезпечение по кредита    Документ за собственост на недвижимия имот: нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината----------
Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назадот Службата по вписвания
Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имотот общината по местонахождение на имота
Скица за имота
За райони с влязла в сила кадастрална карта-скица на имота, схема на сграда/самостоятелен обект в сграда
от техническата служба на общината
от Служба по геодезия, картография и кадастър
Когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация: Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж, разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строежот съответната общинска или районна администрация
Документи за целевото предназначение на кредитаКоличествено-стойностна сметка /КСС/ и при наличие договор за извършване на СМР /валидно за кредити за строителство и ремонт и обзавеждане/----------

По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи могат да бъдат изискани допълнителни документи, свързани с кредитоискателя и обезпечението.

Основни стъпки при кандидатстване за ипотечен кредит

Стъпки при кандидатстване за ипотечен кредит:

Стъпка 1: Получаване на предварително одобрение за ипотечен кредит
За да получите предварително одобрение за ипотечен кредит Ви е необходима основната информация относно Вашите доходи и кредитни задължения и можете да посетите всеки клон на Банката и да попълните молба за кредит, придружена от документ за месечния ви доход.

Стъпка 2:Получили сте предварително одобрение и продължавате с процедурата по кредита
Вече сте получили предварително одобрение за размер на кредит в зависимост от финансовото Ви състояние към момента и е важно да сте запознати със срока, за който е в сила. За да продължите с процеса за получаване на окончателно одобрение на кредита и подписване на договор, трябва да преминете през следните 2 стъпки:
 • Изготвяне на оценка на недвижимия имот от лицензиран оценител – получаването на оценка на обезпечението по кредита е задължителен етап, през който трябва да преминете. За целта недвижимия имот ще бъде посетен от лицензиран оценител, с който Банката има сключено рамково споразумение.
 • Получаване на правно становище - получаването на правно становище по кредита е задължителен етап, който включва преглед на документацията относно предложеното обезпечение по кредита и изготвяне на правно становище и представителство на Банката при учредяване на ипотека.

Стъпка 3: Получаване на окончателно одобрение на кредита

Стъпка 4: Подписване на договор за кредит и усвояване на кредита
След подписване на договора за ипотечен кредит се изповядват сделката по покупко-продажба и / или обезпечителната сделка при нотариус. За да се финализира кредитът и средствата от него да бъдат усвоени, Ви остава да предоставите Удостоверение за тежести с вписана първа по ред ипотека в полза на Банката /освен ако в договора за кредит не е договорено друго/.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения