Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

С ипотечния кредит на Обединена българска банка за ремонт и обзавеждане имате възможност да подобрите и обзаведете Вашето жилище, като осигурите комфорт за Вас и Вашите близки.

Предимства

Промоционално предложение за молби, подадени до 31.01.2018г. с безплатна имуществена застраховка за целия срок на кредита и без такса за изготвяне на правно становище и представителство от страна на Банката.

ОББ Ви предлага ипотечен кредит с:

 • 3.950% променлива лихва в лева и евро при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”
 • Без такса за кандидатстване
 • Максимален размер на кредита: 100 000 евро / 200 000 лева
 • Предварително одобрение до 1 ден
 • Дълъг срок на изплащане до 20 години

И още:

 • Имате възможност да преобразите изцяло Вашето жилище заедно с мебелите
 • Не се изискват разходо-оправдателни документи (фактури)

Продуктови параметри

 
С този кредит можете да финансирате:
 • ремонт и подобрения;
 • довършителни работи;
 • покупка на мебели и обзавеждане.
 
Схема на финансиране:
 
Размер на кредита1-ви транш2-ри транш3-ти транш
До 100 000 лв. / 50 000 евро40%60%-
100 001 – 200 000 лв. / 50 001 – 100 000 евро40%30%30%
 
Обезпечение: Ипотека върху недвижим имот
 
Такси:
 • такса предсрочно погасяване – 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита;
 • такса оценка на имота – 102 лв. (за апартамент);
 • такса за изготвяне на правно становище и представителство на Банката при учредяване на ипотека - промоционално без такса до 31.12.2017г.;
 • такса за кредитна оценка - 100 лв.;
 • такса по сметка, обслужваща кредита – 2.50 лв. на месец;
 • такса за заличаване на ипотеката – 60 лева.

ГПР: 4.18% при кредит от 50 000 лева (ГПР: 4.19% при кредит от 25 000 евро) за срок от 20 г. и 3.950% променлива лихва при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“: 240 месечни вноски по кредита в размер на 301.67 лева (150.84 евро); обща дължима сума 75 334.73 лева (36 641.71 евро). Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка не е включен в ГПР.  


Описание на методиката за определяне на Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица, можете да откриете тук.
 
Застраховка:
Обединена българска банка Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“ с комплексно покритие „Имущество и Живот“, повече информация за която ще намерите тук.

Пълна информация за продукта, както и за възможността да рефинансирате ипотечен кредит, отпуснат от друга банка при гореописаните условия, можете да получите във всеки клон на ОББ и на тел: 0700 117 17 или *7171.

Необходими документи за кандидатстване

Основни документи, необходими при кандидатстване за ипотечен кредит:

 Вид документИзточник
За получаване на предварително одобрение   Молба-декларация за ипотечен кредитОбединена българска банка
Копие от личната карта на кредитоискател / съдлъжник---------
Справка-декларация за размер на доходите и срок на трудовия договор на кредитоискателя и съпруга/таИздава се от работодателя по образец на Банката
В зависимост от източника на доходите: Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица, граждански договор и хонорарни листа, договор за наем и др----------
За удостоверяване на семейно положение и наличие / липса на задължения Удостоверение за семейно положениеот служба ЕСГРАОН на общината по постоянен адрес (постоянно местожителство)
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПКот териториалното поделение на Националната агенция по приходите по постоянен адрес за ипотекарните длъжници
Документи за имота, обезпечение по кредита    Документ за собственост на недвижимия имот: нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината----------
Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назадот Службата по вписвания
Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имотот общината по местонахождение на имота
Скица за имота
За райони с влязла в сила кадастрална карта-скица на имота, схема на сграда/самостоятелен обект в сграда
от техническата служба на общината
от Служба по геодезия, картография и кадастър
Когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация: Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж, разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строежот съответната общинска или районна администрация
Документи за целевото предназначение на кредитаКоличествено-стойностна сметка /КСС/ и при наличие договор за извършване на СМР /валидно за кредити за строителство и ремонт и обзавеждане/----------

По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи могат да бъдат изискани допълнителни документи, свързани с кредитоискателя и обезпечението.

Важни въпроси при избора на ипотечен кредит

 

 • Каква сума можете да отделяте за месечна вноска по кредита спрямо размера на месечния Ви доход?
 • Какъв е максималният срок, за който може да Ви бъде отпуснат ипотечен кредит?
 • Какъв ще е размерът на месечната Ви вноска?
 • Каква е таксата за предсрочно погасяване, ако решите да погасите кредита по-рано?
 • Какви са всички такси, свързани с отпускането на кредита?
 • Какви са необходимите документи, които трябва да представите?
 • Колко дълго ще продължи процесът на одобрение?
 • Има ли значение видът на обезпечението – тухла / панел, селска къща, ваканционен имот или парцел земя за определяне на процента на финансиране?
 • Какъв е видът на лихвения процент – променлив лихвен процент или кредитът включва и период с фиксиран лихвен процент?

 

Какъв размер на ипотечен кредит можете да си позволите?

Преди да започнете да търсите недвижим имот, който искате да закупите с кредит, е важно да знаете с какъв размер кредит ще можете да разполагате при покупката.
 
Двата основни коефициента, които банките прилагат при определяне на кредита, който ще Ви отпуснат, са следните:
 • Коефициент дълг – доход:
  Служи за изчисляване на максималния размер кредит, който можете да изплащате въз основа на Вашия месечен доход и разходите, които имате по съществуващи кредити – изразено като процентно съотношение.
  Пример: Нетен месечен доход: 1000 лв * 40% коефициент дълг – доход = 400 лв. месечни задължения за вноски по кредитни продукти
 • Максимален процент на финансиране:
  Служи за изчисляване на максималния размер кредит, който може да Ви бъде отпуснат, спрямо стойността на обезпечението по кредита. Максималният процент на финансиране е различен в зависимост от целта на кредита.
  Пример: Пазарна стойност на обезпечението: 100 000лв * 80% макс. % на финансиране = 80 000 лв. максимален размер на кредит съгласно обезпечението.

Нашата програма UBanker

За нас финансирането на новия Ви дом е много повече от лихви и главница. Затова създадохме най-новата ни програма – UBanker, която ще Ви улесни при кандидатстване за избрания от Вас ипотечен кредит. В случай че желаете, служител на банката – вашият личен UBanker, е насреща, за да Ви помогне във важния момент – покупката на нов дом. Благодарение на нашата професионална консултация, осъществена лично с Вас и в удобно време и място, по-лесно ще може да намерите най-доброто решение.

Как ще Ви помогне Вашият UBanker? Като създаде за Вас един стабилен финансов фундамент за новия Ви дом и Ви съдейства заедно да:

 • Структурирате вашето семейно планиране и бъдеще;
 • Определите от какъв размер на финансиране се нуждаете;
 • Създадете индивидуален план за финансирането на Вашия недвижим имот;
 • Преминете през целия процес на кредитирането, като бъде неотлъчно до Вас.

Как можете да се срещнете с Вашия UBanker от ОББ:

 • Като се обадите на телефони:
  • За град София:
   • Михаела Даракчиева - 028112466 или 0884301591;
   • Бойка Иванова - 028112467 или 0884101124;
   • Георги Канайков - 028112468 или 0885656977.
  • За град Варна:
   • Виолета Иванова - 052688961 или 0988929291.  
 • Като ни пишете на имейл UBanker@ubb.bg

Услугата UBanker се предлага за градовете София и Варна и е напълно безплатна. При осъществяване на комуникацията с Вашия UBanker цялата информация, която предоставяте, както и всички документи, остават напълно конфиденциални.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения