Ипотечен кредит - Реалност*

Предимства

Какво Ви предлагаме?

 • Да закупите собствено жилище или да ремонтирате своя дом;
 • Да изберете най-изгодния вариант за финансиране, спрямо възможностите си за издължаване през следващите години;
 • Да осъществите своите инвестиционни планове;
 • Да ползвате допълнителни парични средства, за покриване на Вашите текущи разходи по нотариални такси, обзавеждане и други;
 • Чрез предоставяне на богата гама от застрахователни продукти да осигурите сигурност за Вашия дом и финансова обезпеченост на Вас и Вашето семейство;
 • Да получавате информация за наличните си средства в банката във всеки един момент.

Какви са предимствата за Вас?

 • Атрактивни лихвени условия;
 • Висок процент на финансиране;
 • Предварително одобрение до 2 часа;

И още

 • Бонус револвираща кредитна карта;
 • Избор на валутата на кредита – лева или евро;
 • Дълъг срок за погасяване на кредита;
 • Плаващ лихвен процент за целия период на кредита;
 • Избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Необходими документи за кандидатстване

 • Копие от документ за самоличност;
 • Искане за отпускане на ипотечен кредит (по образец);
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол по сметка в Банката (по образец);
 • Удостоверение за получавано месечно трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол (по образец) – в случай че кредитоискателят не може да осигури превод на възнаграждението си по сметка в банката;
 • Заверено копие от годишна данъчна декларация за предходна година;
 • Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Нотариален акт или друг документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за тежести;
 • Пазарна оценка;
 • Други документи по преценка на банката.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения