Инкасо на документи

Същност

Инкасото на документи представлява обработване от банките на търговски и/или финансови документи в съответствие с получени нареждания с цел получаване на плащане или акцепт, или предаване на документи при други условия.

Видове

Инкасото бива два основни вида:
  • „чисто инкасо“ – инкасо на финансови документи (менителници, записи на заповед);
  • „документарно инкасо“ – инкасо на търговски документи (фактури, транспортни документи, стоково-разпоредителни или други подобни документи), които може да са придружени и от финансови документи (менителници, записи на заповед).

Инкасови инструкции

Най-често срещаните инкасови инструкции са:
  • документи срещу плащане (Д/П или D/P) – документите, предмет на инкасовата операция да бъдат предадени на платеца срещу плащане;
  • документи срещу акцепт (Д/А или D/A) – документите, предмет на инкасовата операция да бъдат предадени на платеца срещу акцепт (приемане за плащане) на менителница;
  • „без плащане“ - документите, предмет на инкасовата операция да бъдат предадени на платеца без плащане (free of payment).

Предимства

Като съпътстващи икнасовата операция услуги, Банката може допълнително да предложи:
  • авалиране на акцептирани (приети за плащане) менителници;
  • сконтиране на записи на заповед;
  • сконтиране на акцептирани (приети за плащане) менителници.
Обратно към всички предложения