Банкови гаранции

Същност

Банковата гаранция e поет от Обединена българска банка АД писмен неотменяем ангажимент за плащане по нареждане на наредителя (клиент) или инструктиращата страна към бенефициента за заплащане на определена сума при настъпване на предварително определени в гаранцията конкретни условия.

Видове

Обединена българска банка издава и авизира получени по SWIFT или на хартиен носител банкови гаранции в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото в Република България законодателство, съответните Еднообразни правила за гаранциите, платими при поискване (публикация на Международната търговска камара, Париж) и международната банкова практика в тази област.

Най-често срещаните банкови гаранции са:
  • за участие в търг;
  • за добро изпълнение;
  • за плащане;
  • за връщане на аванс;
  • за митнически цели;
  • други, в зависимост от специфичните нужди на клиента.

Текст на гаранция

Банката издава гаранции, съгласно своите стандартни текстове, както и съгласно приемливи за Обединена българска банка АД проекто-текстове, предоставени от наредителя (клиента).

Предимства

Обединена българска банка разполага с широка мрежа от банки-кореспонденти, което значително улеснява процеса на работа и намалява разходите.

Обратно към всички предложения