JEREMIE кредити

Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

За JEREMIE

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална политика“) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.

Инициативата JEREMIE е насочена към развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството в рамките на ЕС, с цел изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и предоставянето на по-големи ползи за МСП по структурните фондове на ЕС, като предлага алтернатива на традиционно използваните грантови инструменти. 

В България Холдинговият фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. В рамките на Оперативна програма (ОП “Конкурентоспособност”), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в размер на 199 млн. евро за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез различни инструменти на финансов инженеринг.

ОББ JEREMIE Резултати

Обединена българска банка е водещият посредник в България при предоставяне на JEREMIE кредити. 

От 2011 година до момента Банката е постигнала следните резултати:

  • над 900 предприятия, възползвали се от облекечените условия за финансиране, получили;
  • над 1000 кредита;
  • на стойност над 160 млн. лв. кредити;

Посредством ОББ JEREMIE кредитите, българските предприятия са се възползвали от:

  • средно 2% по-ниски лихви;
  • свободни обезпечения над 100 млн.лв.;
  • финансови ползи на стойност повече от 16 млн.лв. 

*всички данни са предварителни

Обединена българска банка превърна JEREMIE в достояние на българските предприятия посредством няколко мащабни информационни кампании.

 

 

Прикачени документи
Обратно към всички предложения