Кредити за малкия и среден бизнес с гаранция от НГФ

Съвместна програма на Обединена българска банка и Национален гаранционен фонд (НГФ) за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия

Условия на програмата

Цел на програмата

Осигуряване на допълнително обезпечение под формата на гаранция от НГФ

Кредитополучатели

Малки и средни предприятия съгласно българското законодателство

Предназначение

Инвестиционно и оборотно финансиране, лимити за банкови гаранции и акредитиви

Валута

Лева или евро

Лихва

По договаряне

Такси

Всички такси и комисиони са съгласно Тарифата за бизнес клиенти на Обединена българска банка

Размерна гаранцията

Максималното гаранционно покритие е до 50% от размера на одобрения кредит, но не повече от 1 000 000 лева

Минимален размер на кредита

150 000 лева

Срок на кредита

По договаряне

Гратисен период

По договаряне

Обезпечение

Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, с пазарна стойност минимум 50% от размера на искания кредит

Гаранцията от НГФ

Обратно към всички предложения