Кредит за земеделски производители с обезпечение субсидии

Предимства

Банката предлага на земеделските производители кредит овърдрафт срещу очакваните субсидии по СЕПП, ЗДП и други субсидии от ДФЗ:

  • Кредитите се отпускат на преференциално по-ниски лихвени нива от стандартните оборотни кредити;
  • Бърза процедура на анализ и оценка на кредитоискателя;
  • Финансиране до 95 % от стойността на очакваната субсидия;
  • Възможност за предсрочно погасяване на кредита без наказателни такси;
  • Спокойствие при текущото обслужване на кредита за периода на действие на договора - няма нужда клиента да посещава всеки месец Банката, редовното обслужване на кредита се извършва, като автоматично се удържат дължимите лихви.

Условия на продукта

Целева група:

Земеделски производители и/или юридически лица и еднолични търговци, с основна дейност земеделие

Размер на кредита:

до 95 % от размера на субсидията, посочена в Удостоверение от ДФ „Земеделие- Разплащателна агенция”

Валута:

Лева

Срок на погасяване:

Не по-късно от 30-ти юни на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии

Начин на текущо усвояване / погасяване:

Многократно до размера на одобрения лимит – при условията на овърдрафт

Начин на окончателно погасяване:

Еднократно с постъпване на средствата от субсидията, която се изплаща от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция. При неизплащане на субсидията клиентът се задължава да погаси кредита със собствени средства на падеж.

Обезпечение на кредита:

  • Залог на вземане на средствата по очакваните субсидии
  • Залог за парични вземания по сметки

 

* Повече информация за продукта можете да получите от нашите мениджъри „Връзки с МСП“ в клоновата мрежа на банката. Как да се свържете с тях – попитайте в обслужващия Ви клон.

Обратно към всички предложения