Европейски програми

Селско стопанство

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“детайлно описание

Обхват

 • Инвестиции, свързани с първично селскостопанско производство и съхранение на собствени земеделски продукти, както и с подготовка на продукцията за продажба;
 • Инвестиции от признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Допустими кандидати

 • земеделски стопани, регистрирани като такива с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро;
 • земеделски стопани, които са юридически лица, следва да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или публична подкрепа, свързана със земеделска дейност, включително СЕПП;
 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.;
 • юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица за проекти за колективни инвестиции, между които не съществуват отношения на доминиращо влияние, свързаност съгласно Закона за МСП или участие със стандартен производствен обем, който надвишава 30 на сто от общия такъв.

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“детайлно описание

Обхват

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими кандидати

 • земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро;
 • еднолични търговци и юридически лица;
 • кандидатите следва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Технологии и иновации

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - детайлно описание

Цел

Разработваната иновация, в категория индустриални научни изследвания или експериментално развитие, следва да бъде на някое от следните нива на технологична готовност:

 • технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • прототип, демонстриран в операционна среда;
 • завършена и сертифицирана система;
 • изпробвана система в операционна среда.

Обхват

 • разходи за възнаграждения;
 • разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА;
 • разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването;
 • разходи за външни услуги, необходими за разработването;
 • разходи за материали и консумативи, необходими за разработването;
 • разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА;
 • разходи за придобиване на специализиран софтуер;
 • разходи за защита на индустриална собственост;
 • разходи за визуализация на проекта.

Допустими кандидати

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • минимум 3 приключени финансови години (2014, 2015, 2016);
 • не извършват основна икономическа дейност в някой от следните кодове съгласно КИД 2008: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91,11.02, 11.03 и 11.06.

Допустимост на проектите

Проектите следва да водят до разработването на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация):

 • ИКТ и информатика;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

Енергийна ефективност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“ - детайлно описание

 

Обхват

 • Елемент А
  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число специализирани транспортни средства - за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t, категория N2 или N3), представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност
  • Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер)
  • СМР на производствени сгради и/или СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност

 

 • Елемент Б
  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт (вкл. ISO 50001)
  • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност“) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А

 

Допустими кандидати

 • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015)
 • да са микро, малко или средно предприятие
 • допустими сектори
  • сектор B „Добивна промишленост“
  • сектор C „Преработваща промишленост
   • с изключение на 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03 и 11.06
  • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“
  • сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“
  • сектор F „Строителство“

 

Краен срок

 • 12.10.2016 г.
 • Енергийният одит следва да се представи за разглеждане в Агенцията не по-късно от 10.08.2016 г.

Стандарти

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ - детайлно описание

Обхват

 • Разходи за услуги, включващи:
  • въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
  • сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
  • постигане на съответствие на продуктис т. нар. „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
  • оценка на съответствието на продуктис т. нар. „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
  • постигане на съответствие на продуктис национални/европейски/международни стандарти
  • оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
  • присъждане на екомаркировката на ЕС
  • внедряването на добри производствени практики
  • сертифицирането на добри производствени практики
  • реинженеринг на процесите в предприятията
  • ре-сертификацията на системи за управление
  • разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
  • използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS)
  • колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
  • представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина
 • Разходи за инвестиции (до 100 000 лв.), включващи:
  • придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)
  • придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)

Допустими кандидати

 • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да са микро, малко или средно предприятие
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015)
 • да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години:
  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • да не извършват основна икономическа дейност в някой от следните кодове съгласно КИД 2008: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03 и 11.06.

Допустимост на проектите

Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в един от следните сектори:

 

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Краен срок

 • 15.08.2016

 

Консултанти

Списък на консултантските фирми, с които ОББ има подписани рамкови споразумения за сътрудничество за работа по европейските фондове и програми.

 

  1.

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД

гр. София 1606

ул. „Бузлуджа” № 29, Офис 2

тел.: (02) 954 11 40

факс: (02) 954 11 20

е-mail: office@icg.bg

www.icg.bg

 

гр. Русе

ул. „А. Буров” № 2, ет. 3

тeл.: (082) 870 400

факс: (82) 870 399

office_russe@icg.bg

 

гр. Варна

ул. „Поп Харитон” № 27, ет. 2

тeл.: (052) 604 619

office_varna@icg.bg

2.            

БИОЕКСИМ ООД

гр. София 1431

бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” № 15

Сграда „Маймекс”, офис 320

тел./факс: (02) 953 02 64

3.            

ВОКА КОНСУЛТ ООД

гр. София 1000

бул. „Витоша” № 63, ет. 3, ап. 9

тел.: (02) 987 91 60; (02 988 04 60

факс: (02) 987 94 63

е-mail: office@vocaconsult.com

www.vocaconsult.com

4.            

СИБОЛА 2000 ООД

гр. София 1113

ул. "Райко Алексиев" № 46А, ет. 2, ап. 3

тел./факс: (02) 971 29 22; (02) 971 70 62;

e-mail: info@cibolabg.com

www.cibolabg.com

 

гр. Добрич,

ул. "Методи Кусевич" №2, вх.В, партер

5.            

ИЮ Консулт ООД 

гр. София 1113

ж.к. „Изток”, ул „Николай Хайтов № 3А,

Бизнес сграда „Есте”

тел.: 02/439 8012 

факс: (02) 439 80 19

e-mail: miglena.ivanova@euconsult.bg  

www.euconsult.bg

6.            

ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС ЕООД

гр. София 1517

бул. „Ботевградско шосе” № 229, ет. 3, офис 3

тел.: (02) 841 29 77

факс: (02) 841 29 84

е-mail: office@inteladvisers.com

www.inteladvisers.com

7.            

АДВАНСД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД

гр. София 1309

ул. „Нишка” № 172

тел./факс: (02) 483 06 36

е-mail: afc@afc.bg

www.afc.bg

8.            

ИН МАРКЕТИНГ ООД (ТАЙРА КОНСУЛТ ООД)

гр. София 1000

бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

тел.: (02) 988 28 34, (02) 427 00 09

факс: (02) 983 39 61

е-mail: office@inmarketing.bg

www.inmarketing.bg

9.            

ЕСКА КОНСУЛТИНГ ООД

гр. София 1000

ул. „Цар Самуил” № 34

тел.: (02) 988 01 88, (02) 952 35 58

факс: (02) 988 16 64

e-mail: office@escagroup.com

www.escagroup.com

10.         

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД

гр. София 1784

бул. „Цариградско шосе” № 135

сграда Офис Експрес, ет. 2

тел.: (02) 971 89 32; (02) 971 89 31; (02) 971 89 30

факс: (02) 971 80 91

e-mail: office@ecq-bg.com

www.ecq-bg.com

11.         

КОНСУЛТО БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София 1407

ул. „Рилски езера” № 2-4

тел./факс: (02) 962 03 68

e-mail: martin.petkov@consultobg.com

www.consultobg.com

12.         

ХИРОН МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД

гр. София 1404

ж.к. „Стрелбище”

ул. „Тулча” № 46, Офис Център

тел.: (02) 818 80 37

факс: (02) 818 80 36

e-mail: office@hiron-mc.com

www.hiron-mc.com

13.         

ФИНСИС ООД

гр. София 1000

ул. „Петър Парчевич” № 55, ет. 1

тел.: (02) 981 99 48; (02) 981 99 54; (02) 981 99 60

факс: (02) 986 67 44

e-mail: office@finsys-soft.com

www.finsys-soft.com

14.         

ЕВРОФОНДОВЕ КОНСУЛТИНГ ООД

гр. София 1729

ж.к. „Младост 1-А”, бл. 512, вх. 2, ап. 36

универсален телефон: 0 700 1 2013

e-mail: office@eufundsconsult.eu

www.eufundsconsult.eu

15.         

ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД

гр. София 1408

ул. „Д-р Стефан Сарафов” № 22, ет. 3, ап. 6

тел./факс: (02) 954 91 61

e-mail: office@finvera.org

www.finvera.org

Обратно към всички предложения