SMEi бизнес кредити

ОББ SMEi МСП кредитите се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

Условия по продукта

Кредити по „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

(SMEi инициатива)

 

Вид на кредита

SMEi Инвестиционен

SMEi Оборотен

SMEi Кредитна линия

Кредито-получатели

Микро, малки и средни предприятия*, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България

Валута

Лева или евро

Размер

Мин. 50 хил. евро (или левова равностойност)

Макс. 5 млн. евро (или левова равностойност)

Лихва

Лихвата е преференциална и се определя на база SOFIBOR или EURIBOR плюс надбавка според оценката на риска

Такси**

Без такса за кандидатстване

Такса управление – 50% от таксата съгласно действащата тарифа на Банката

Срок

Мин. 24 месеца

Макс. 144 месеца

Мин. 24 месеца

Макс. 48 месеца

Гратисен период

До 24 месеца

До 6 месеца

По договаряне

Погасяване

По договаряне

Обезпечение

Всички законово допустими обезпечения (ипотека, залог на ДМА или КМА, новопридобитите с кредита активи и др.)

 

Гаранция по програмата, предоставена от ЕИФ по SMEi инициатива

Такса за гарантиране по програмата

Без такса

* Микро, малки и средни са предприятия с годишни приходи от продажби по-малки от 97,5 млн. лева и по-малко от 250 души персонал. Предприятията не следва да работят основно или да развиват дейност в следните сектори: първична обработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури, въгледобив, операции с недвижими имоти, хазартни дейности, производство на оръжие и амуниции, производство и търговия с алкохолни и тютюневи изделия, ядрена енергетика и др. Възможни са и допълнителни ограничения относно допустимостта на кандидатите или целта на кредитите. За повече информация се обърнете към клоновете на ОББ.

** Всички останали такси са съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ.

Предприятия с годишен приход от продажби до 1 млн. лв. могат да се възползват от специалните предложения, публикувани в Секция "Микробизнес клиенти".

За SMEi (Инициатива за МСП)

SMEi (Инициатива за малки и средни предприятия) е съвместна програма на Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз. 

В България тя се осъществява през Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОП ИМСП) към Министерство на икономиката. Инициативата се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Обединена българска банка е първата сред финансовите институции, които ще отпускат бизнес кредити с гаранции от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по ОП "Инициатива за МСП". Чрез подписания между ОББ и ЕИФ договор фондът ще гарантира отпускането на кредити от банката за близо 130 млн. лева.

"Настоящото Споразумение е логично продължение на усилията ни да подкрепим малките и средни предприятия в България. Натрупаният досега опит ни дава основание да вярваме, че такива програми ще продължават да бъдат желани и успешни за развитието на този важен сегмент на икономиката ни, който е в основата на всяка икономика по света." - Франк Янсен - изпълнителен директор на ОББ

 

Обратно към всички предложения