Гарантирани кредити за селското стопанство

Съвместна програма на Обединена българска банка (ОББ) и Национален гаранционен фонд (НГФ) за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и за предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство".

Условия по продукта

Цел на програмата

Осигуряване на допълнително обезпечение под формата на гаранция от НГФ за бенефициенти с одобрени за подпомагане проекти по ПРСР 2014-2020, ПРСР 2007-2013, както и за предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство"

Кредитополучатели

 • Малки и средни предприятия (МСП) с одобрени проекти по ПРСР
 • МСП от сектор "Растениевъдство"
 • МСП от сектор "Животновъдство"

Предназначение

 • Финансиране на инвестиции, свързани с реализиране на одобрени за подпомагане проекти по ПРСР 2014-2020, както и по ПРСР 2007-2013
 • Финансиране на разходи, свързани с реализацията на проектите по ПРСР
 • Финансиране на инвестиционни или оборотни нужди на предприятия от сектор "Растениевъдство" и "Животновъдство"

Валута

 • Лева
 • Евро

Лихва

По договаряне

Такси

Съгласно Тарифата за бизнес клиенти на ОББ

Такса за издаване на гаранция

Без такса за издаване на гаранцията от НГФ

Размер

 • Максималният размер на кредитите е 6 000 000 лева или еквивалентът в евро
 • Максималното гаранционно покритие е до 50% от размера на одобрения кредит, но не повече от 3 000 000 лева

Срок

До 10 години

Гратисен период

По договаряне

Обезпечение

 • Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, като задължително се взимат активите, обект на инвестицията и очакваната субсидия по проекта
 • Гаранцията от НГФ
Обратно към всички предложения