Депозитарни и попечителски услуги

Банка депозитар на колективни инвестиционни схеми/ договорни фондове

 • Банката изпълнява функции на Банка депозитар, съгласно нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ;
 • Банката съхранява парични средства и финансови инструменти на колективни инвестиционни схеми/договорни фондове;
 • Банката приема и регистрира нареждания на клиентите за попечителски сделки и за трансфери на БФБ - София АД или на извънборсов пазар с безналични финансови инструменти;
 • Банката потвърждава изчислението на нетните стойности на активите и цената на обратно изкупуване на договорния фонд;
 • Банката осъществява контрол на движението на паричните средства и на финансовите инструменти на клиента;
 • Банката предоставя своевременна информация на клиентите за поверените активи и за извършените операции с тях.

Предимства:

 • осигуряваме надежност при съхранение на поверените активи;
 • предлагаме съвременни технологии за изпълнение на всички видове дейности по изпълнение на договора за банка депозитар;
 • депозитарните услуги са централизирани и осигуряват минимален риск при тяхната реализация;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качественото изпълнение на договора.

Условия:

 • Клиентите, които желаят да ползват услугата "Банка депозитар на колективни инвестиционни схеми/ договорни фондове”, трябва да бъдат:
  • юридически лица - професионалени инвеститори;
  • да притежават лиценз, издаден от КФН, за извършване на дейност като колективна инвестиционна схема/ договорен фонд;
 • Необходимо е клиентите да сключат договор за ползване на услугата "Банка депозитар на колективни инвестиционни схеми/ договорни фондове".

Банка депозитар на акционерни дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/

 • Банката изпълнява функции на Банка депозитар, съгласно нормативните изисквания на ЗДСИЦ;
 • Банката съхранява парични средства и финансови инструменти на дружества със специална инвесиционна цел;
 • Банката извършва наблюдение и контрол на операциите с паричните средства и финансовите инструменти на АДСИЦ;
 • Банката контролира параметрите на сключените от АДСИЦ договори за кредити, депозити и аренда, както и на извършваните от тях залози, вземания и цесии, съобразно нормативните изисквания.

Предимства:

 • осигуряваме надежност при съхранение на поверените активи;
 • реализираме дейността с компетентност, точност и бързина на обслужването;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качественото изпълнение на договора.
Условия:
 • клиентите, които желаят да ползват услугата „Банка депозитар на дружества със специална инвестиционна цел“, трябва да са:
  • юридически лица, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел;
 • необходимо е клиентите да сключат договор за ползване на услугата „Банка депозитар на дружества със специална инвестиционна цел“.

Банка депозитар: регистър на чуждестранни финансови инструменти в чуждестранна депозитарна институция - Clearstream Banking SA - Luxembourg

 • Банката поддържа и води регистри при чуждестранна депозитарна институция (Clearstream Banking SA - luxembourg) на чуждестранни финансови инструменти и български финансови инструменти, регистрирани на чуждестранен капиталов пазар;
 • Банката осъществява трансакции с финансови инструменти и разплащания по сделки с тях;
 • Банката разпределя доходи от дивиденти и лихвени плащания от притежаваните от клиента финансови инструменти;
 • Банката предоставя информация за наличности и движение на финансовите инструменти по регистъра на клиента.

Предимства:
 • осигуряваме надеждност при съхранение на поверените активи;
 • реализираме дейността с компетентност, точност и бързина на обслужването;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качественото изпълнение на договора.

Условия:
 • клиентите, които желаят да ползват услугата "Банка депозитар за водене на регистър на чуждестранни финансови инструменти", е необходимо да имат издаден лиценз от КФН за:
  • професионални инвеститори;
  • застрахователни и здравноосигурителни дружества;
  • инвестиционни посреднци и др;
 • необходимо е клиентите да сключат договор за ползване на услугата "Банка депозитар за водене на регистър на чуждестранни финансови инструменти".

Банка депозитар: регистър на български държавни ценни книжа

 • Банката поддържа и води регистри на български държавни ценни книжа, съгласно Наредба N5 на БНБ;
 • Банката осъществява трансакции с български държавни ценни книжа;
 • Банката предоставя информация за наличности на български държавни ценни книжа по регистъра на клиента.

Предимства:
 • осигуряваме надежност при съхранение на поверените активи;
 • реализираме дейността с компетентност, точност и бързина на обслужването;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качественото изпълнение на договора.

Условия:
 • услугата "Банка депозитар за водене на регистър на държавни ценни книжа" се предлага на следните клиенти:
  • професионални инвеститори;
  • застрахователни дружества;
  • здравноосигурителни дружества;
  • инвестиционни посредници;
  • други юридически лица.
 • необходимо е клиентите да сключат договор за ползване на услугата "Банка депозитар за водене на регистър на държавни ценни книжа".

Банка депозитар: съхранение на налични финансови инструменти и удостоверителни документи на професионални инвеститори

 • Банката приема и съхранява налични финансови инструменти и удостоверителни документи на клиента;
 • Банката осигурява подходящи условия за съхранение и пазене на приетите налични финансови инструменти и удостоверителни документи.

Предимства:
 • осигуряваме сигурност и конфиденциалност при осъществяване на услугата;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качествено изпълнение на договора.

Условия:
 • услугата "Банка депозитар за съхранение на налични финансови инструменти" е предназначена за юридически лица-професионални инвеститори;
 • необходимо е клиентите да сключат договор за съхранение на налични финансови инструменти.

Изплащане на дивиденти по акции на акционерни дружества и ликвидационни дялове на дружества в ликвидация

 • Банката извършва координация на дейностите свързани с процеса на изплащане на дивиденти на акционерни дружества и ликвидационни дялове на акционерни дружества в ликвидация
 • Банката предоставя периодична информация на клиента за изплатените дивиденти/ликвидационни дялове.

Предимства:
 • изплащаме дивиденти по акции и ликвидационни дялове на акционерни дружества във всеки клон на банката;
 • осигуряваме сигурност и конфиденциалност на данните на акционерите;
 • осъществяваме контакт с акционерното дружество-възложител с цел качествено изпълнение на услугата.

Условия:
 • клиентите, които желаят да изплатят дивиденти или ликвидационни дялове на своите акционери чрез Обединена българска банка АД, трябва да са:
  • юридически лица - акционерни дружества или
  • юридически лица - акционерни дружества в ликвидация;
 • необходимо е клиентите да сключат договор за изплащане на дивиденти по акции на акционерни дружества или ликвидационни дялове на дружества в ликвидация, съгласно Общите условия на Обединена българска банка АД за извършване на услуга по изплащане на дивиденти/ ликвидационни дялове.

Обслужва банкова сметка за разплащания по сделки с корпоративни ценни книжа на инвестиционен посредник- член на Централен депозитар АД

 • Банката координира извършването на разплащания по DVP сметка на клиента, съгласно изискванията на БНБ и Централен депозитар АД.

Предимства:
 • осигуряваме надежност при извършването на трансакциите;
 • реализираме дейността с компетентност, точност и бързина на обслужването;
 • осъществяваме контакт с клиентите с цел качественото изпълнение на договора.

Условия:
 • клиентите трябва да са инвестиционни посредници с издаден лиценз от КФН;
 • необходимо е клиентите да сключат договор за обслужване на банкова сметка за разплащания по сделки с корпоративни ценни книжа на инвестиционен посредник - член на Централен депозитар АД.

Банка - попечител на фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Обединена българска банка АД осигурява всички услуги, необходими за изпълнение на функцията банка-попечител на Фондове за допълнително пенсионно осигуряване:

 1. Съхранение и обслужване на регистри на чуждестранни финансови инструменти. ОББ АД притежава сметки в Clearstream Banking SA - Luxembourg. Извършва трансфери с финансови инструменти при условия на прехвърляне – DVP / DFP, като осигурява достъп до редица международни пазари;
 2. Съхранение и обслужване на регистри на местни финансови инструменти, търгувани на регулиран и извънборсов (OTC) пазар. ОББ АД извършва сетълмент на ДЦК, местни акции и корпоративни облигации, дялове на КИС, права върху акции;
 3. Корпоративни събития - разпределяне на доходи (дивиденти, лихвени плащания и др.), представителство на общи събрания на акционери, информация за корпоративни събития;
 4. Данъчни услуги - освобождаване на данък при източника, прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
 5. Отчети и справки, съобразени с нормативните изисквания и според потребностите на клиента;
 6. Други специфични услуги по договаряне.

Предимства:
 • Ние притежаваме дългогодишен опит в предлагането на попечителски услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Ние разполагаме с информационна обезпеченост за изпълнение на попечителските си функции и задължения в съответствие с нормативните изисквания;
 • Ние действаме професионално и отговорно;
 • Ние гарантираме надежден сетълмент;
 • Ние сме гъвкави.

Условия:

Договор за попечителски услуги мeжду Обединена българска банка АД в качеството ѝ на банка-попечител и Пенсионно осигурителна компания, представляваща и управляваща фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Обратно към всички предложения