Инвестиционно банкиране

Финансиране чрез емитиране на ценни книжа

Финансово консултиране и инвестиционно посредничество при първични и вторични публични предлагания на дялови инструменти и увеличения на капитала, менажиране на облигационни емисии при частно и публично предлагане, регистрация на ценни книжа за търговия на БФБ-София АД Научете повече

Довереник на облигационерите

Водеща институция с дългогодишен опит в изпълнението на функцията Довереник на облигационерите. Научете повече

Депозитарни и попечителски услуги

Депозитарни услуги за колективни инвестиционни схеми, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), попечителски услуги за фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Научете повече
Моля, изчакайте