Инвестиционно банкиране

Финансиране чрез емитиране на ценни книжа

Финансово консултиране и инвестиционно посредничество при първични и вторични публични предлагания на дялови инструменти и увеличения на капитала, менажиране на облигационни емисии при частно и публично предлагане, регистрация на ценни книжа за търговия на БФБ-София АД Научете повече

Довереник на облигационерите

Водеща институция с дългогодишен опит в изпълнението на функцията Довереник на облигационерите. Научете повече

Депозитарни и попечителски услуги

Депозитарни услуги за колективни инвестиционни схеми, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), попечителски услуги за фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Научете повече

Брокерски услуги

Търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София АД, възможност за on-line търговия посредством платформата за интернет търговия U-Broker и посредничество при търговия с акции и облигации на дружества на извънборсов пазар (ОТC). Научете повече

U-Broker

Електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса - София АД Научете повече

Директива относно пазарите на финансови инструменти

Защита на инвеститорите във финансови инструменти и хармонизиране на правилата за работа на финансовите пазари в ЕС. Научете повече

Актуална информация

Актуална информация за Вашите инвестиции Научете повече
Моля, изчакайте