U-Broker

Обща информация

U-Broker представлява електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса - София АД.

За да бъдем Вашият брокер на Българка фондова борса - София АД, е необходимо:

 • Да станете клиент на ОББ АД, като откриете сметки, по които да се отразяват операциите с финансови инструменти на Вашия портфейл;
 • Да се регистрирате като потребител на електронното банкиране на ОББ АД;
 • Да се запознаете с Общите условия и да сключите Договор за инвестиционно посредничество по сделки с финансови инструменти.

Предимства

Предимства на U-Broker:
 • Сигурност – достъп чрез електронен сертификат, потребителско име и парола. Сигурността на Вашите операции са надеждно защитени с клиентски сертификат или КЕП, статична и динамична парола;
 • Бързина – опресняване на пазарната информация;
 • Удобство - лесен и бърз достъп до въведените от Вас поръчки за търговия с финансови инструменти и до сключените сделки;
 • Професионалност - информация за всички сделки, сключени на БФБ-София АД;
 • Mинимални изисквания към ресурси.

Условия

U-Broker представлява електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса - София АД.

За да бъдем Вашият брокер на Българка фондова борса - София АД, е необходимо:

 • Да станете клиент на ОББ АД, като откриете сметки, по които да се отразяват операциите с финансови инструменти на Вашия портфейл;
 • Да се регистрирате като потребител на електронното банкиране на ОББ АД;
 • Да се запознаете с Общите условия и да сключите Договор за инвестиционно посредничество по сделки с финансови инструменти.

За да подадете нареждане за покупко-продажба на финансови инструменти на БФБ-София чрез U-broker, е необходимо да направите следните стъпки:

1. Избирате сметката, с която бихте искали да оперирате. По тази сметка ще бъдат блокирани средства при покупка на ценни книжа и превеждани средства при продажба на ценни книжа.

2. „Сделки и оферти на БФБ” – тази секция Ви предоставя:

 • Информация за всички търгувани финансови инструменти, като посочваме техния борсов код, ISIN, номинал, валута на издаване и последна цена на търговия. С бутон FRESH ще опресните информацията.
 • Селектирането на инструменти от горния списък на база на Вашия интерес с последващо натискане на бутона ИЗБЕРИ ще рефлектира в създаване на Вашия инвестиционен портфейл.
 • Клик върху един от избраните от Вас инструменти ще ви покаже валидните в момента оферти, подредени по вид купува/ продава със съответното количество лотове и конкретната цена. Подредбата е в низходящ ред за оферти-купува и във възходящ за оферти-продава. Посочването на средна цена-купува и продава и общо количество направени оферти-купува и продава ще Ви даде възможност да прецените инвестиционните намерения към съответния момент.

3. „Поръчка за търговия на БФБ” – от тук може да подадете Вашата поръчка след като сте преценили инвестиционните си възможности и желания:

 • маркирате дали поръчката е за покупка или за продажба;
 • маркирате вида на поръчката, а именно:

  лимитирана – Вие ще посочите: най- високата приемлива за Вас цена за покупка или най-ниската приемлива за Вас цена при продажба;

  пазарна – поръчката ще бъде изпълнена по цените на офертите на БФБ в момента на въвеждането и.

  Айсберг - лимитирана поръчка, която се характеризира с общ обем  и с върхов (пиков) обем и при която във всеки един момент в системата е видима само остатъчната част от върховия обем.

  - Общият обем на “айсберг” поръчката е минимум 20 000 лева.

  - Върховият обем е минимум 5 (пет) на сто от общия обем на “айсберг” поръчката. Не се допуска да се въвеждат поръчки „айсберг“ за корпоративни и общински облигации.
 • маркирате валидността на поръчката:

  до отмяна – поръчката е валидна до момента, в който я отмените (ако не е сключена сделка).

  до дата – поръчката е валидна до посочена от вас дата.

  за една борсова сесия
 • въвеждате борсовия код на търгувания от Вас финансов инструмент;
 • ако подадената от Вас поръчка е лимитирана, то е нужно да посочите цена;
 • винаги посочвате броя на инструментите, които търгувате;
 • потвърждаването на поръчката е възможно след отмятане на всички точки по Декларациите съгласно Наредба 38.
 
Нашите брокери ще въведат подадената от вас поръчка в системата за търговия на БФБ-София АД след:
 • блокиране на парични средства по сметката Ви в ОББ АД при поръчка за покупка;
 • проверка за наличност на ценните книжа при поръчка за продажба.

4. Активни поръчки – активни са поръчките, подадени от Вас, потвърдени от ОББ АД и въведени за изпълнение в системата за търговия на БФБ-София АД. Тези поръчки могат да бъдат променяни от Вас, при условие че все още не са изпълнени на БФБ-София АД. При подаване на “Поръчка за отказ” Вашето инвестиционно нареждане ще бъде свалено от система за търговия на БФБ, ако вече не е било изпълнено.

5. Всички поръчки - поръчките, подадени от Вас за зададен период.

6. Сключени сделки – всички сделки, които са сключени на база на Вашите поръчки, т.е. всички удовлетворени Ваши поръчки за зададен период.

Обратно към всички предложения