Пазари

Депозити

Договаряне на преферeнциален режим за традиционни и нови разлащателни и депозитни услуги, както и депозит "на виждане". Научете повече

Дългови пазари

Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации. Научете повече

Деривати и други финансови инструменти

С нас можете да сключите Валутен суап, Валутен форуърд, Други дериватни и структурни продукти. Научете повече

Платформа за валутна търговия

Вижте нашата платформа за валутна търговия, която Ви дава достъп до валутния пазар в реално време и сключване на сделки по електронен път. Научете повече

FX спот търговия

Възможности за преференциален валутен курс за сделки с левова равностойност над 10 000 BGN. Научете повече

Брокерски услуги

Търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София АД, възможност за on-line търговия посредством платформата за интернет търговия U-Broker и посредничество при търговия с акции и облигации на дружества на извънборсов пазар (ОТC). Научете повече

U-Broker

Електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса - София АД Научете повече

Директива относно пазарите на финансови инструменти

Защита на инвеститорите във финансови инструменти и хармонизиране на правилата за работа на финансовите пазари в ЕС. Научете повече

Актуална информация

Актуална информация за Вашите инвестиции Научете повече
Моля, изчакайте