Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Бизнес клиенти

Финансиране по програми с ДФ Земеделие

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР
 
Съвместна схема с Държавен фонд "Земеделие" за рефинансиране на нови инвестиционни кредити на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони.
 
Кредитополучатели
Физически и юридически лица с одобрени проекти по ПРСР
Цел на кредитите
Финансиране на проекти, които имат инвестиционен характер - създаване на инвестиции в земеделието и селските райони, съгласно мерки на ПРСР.
Размер на кредитите
До 500 000 лв. При необходимост от финансиране в по-голям размер, се кандидатства за допълнителен кредит.
Валута
Лева
Лихва
7%
Срок
Максимум 60 месеца, вкл. гратисния период
Гратисен период
По договаряне
Погасяване
По договаряне
Обезпечение
Ипотека, залог на ДМА или КМА, новопридобитите активи с кредита, субсидията по договора за безвъзмездна финансова помощ и др.
 
 
 
КРЕДИТНА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 
Съвместна програма с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за финансиране на проекти, одобрени от ДФЗ по Схемата за инвестиции в селското стопанство.
 
Кредитополучатели
Физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в областните дирекции "Земеделие и гори" на МЗХ
Цел на кредита
Кредитната схема цели стимулиране на инвестиционния процес в областта на селското стопанство, повишаване на конкурентоспособността и качеството на произведената селскостопанска продукция, посредством предоставяне на кредитен ресурс за реализация на проекти в следните направления:
- Растениевъдство – създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство
- Животновъдство – създаване и оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни
- Техническо обезпечаване - закупуване на нова техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство
Валута
Лева
Собствено участие в инвестицията
Минимум 25 % (без ДДС)
Срок на кредита
Съгласно изискванията на ДФЗ
Погасяване
По договаряне
Лихва
7%
Обезпечение
Недвижим имот, движими вещи до 150% от размера на кредита